• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Urzędzie Gminy w Łoniowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.


Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) przedstawianie Wójtowi Gminy Łoniów bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Łoniowie

Radosław Kogut - Zastępcę Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Rolnictwa pokój nr 25;

tel. 158669103 w. 25

 Zarządzenie o wyznaczeniu Koordynator do spraw dostępności

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-30 11:29:06.
Data wprowadzenia: 2020-09-30 11:29:06
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP