• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Informacja publiczna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn.zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.
Prawo dostępu do informacji publicznej
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
• uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
• wglądu do dokumentów urzędowych,
• dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z ograniczeniem w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
• ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
• udostępnianie informacji publicznej na wniosek,
• w drodze wywieszenia lub wyłożenia w miejscach powszechnie dostępnych.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Wyłączenie jawności informacji publicznej.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku kiedy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:37:35.
Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:37:35
Opublikowane przez: Admin BIP