• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie

Adres:
Łoniów 56
27 - 670 Łoniów

Telefon / FAX: (0-15) 866 - 99 - 68

NIP: 864 - 15 - 88 - 988

REGON: 001060889

E-mail: gokloniow@interia.pl

Strona: www.gok.loniow.pl

Dyrektor: Marek Bisztyga

Godziny pracy:

• poniedziałek: 8:00 - 16:00
• wtorek: 8:00 - 16:00
• środa: 8:00 - 16:00
• czwartek: 12:00 - 20:00
• piątek: 12:00 - 20:00

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy Łoniów
Nr VI / 18 / 90 z dnia 21 października 1990 r. i działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997, z późn. zm.)

 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr. 13,
poz 74 z 1996r. z późn. zm.)

 

Statut GOK w Łoniowie uchwalono Uchwałą Nr XIX / 110 / 2000 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 września 2000 z późn. zm.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie jest gminną instytucją kultury, która swoją działalnością obejmuje Gminę Łoniów.

Oprócz szerokiej oferty dla mieszkańców pragnących czynnie uczestniczyć w kulturze, GOK stwarza szereg możliwości udziału w festynach, konkursach, wycieczkach i zabawach adresowanych do wszystkich mieszkańców. 
 
 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:42:15 | Data modyfikacji: 2021-03-18 13:31:11.
Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie

Adres:
Łoniów 56
27 - 670 Łoniów

Telefon/FAX: (0-15) 866 - 99 - 68

NIP: 864 - 15 - 88 - 942

REGON: 291232302

E-mail: gbp@loniow.pl


Kierownik: Aneta Wodecka-Witczak

 


Godziny pracy Biblioteki:

•  Poniedziałek: 8:00 – 16:00
•  Wtorek: 8:00 – 16:00
•  Środa: 8:00 – 16:00
•  Czwartek: 12:00 – 20:00
•  Piątek: 12:00 – 20:00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie jest samorządową instytucją kultury, utrzymywaną
z funduszy Gminy Łoniów.

Zadania statutowe:
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między-bibliotecznych;
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
- popularyzacja książki i czytelnictwa;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2010 wynosi ogółem 13 358 woluminów. W 2010 r zakupiono ogółem 417 woluminów w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 88 woluminów. Biblioteka oferuje literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literaturę popularno - naukową z różnych dziedzin wiedzy; czasopisma, dostęp do internetu.

Biblioteka prowadzi katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy. W 2010 roku rozpoczęto tworzenie katalogu komputerowego.

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:43:36 | Data modyfikacji: 2023-01-10 13:30:23.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie

Adres: Łoniów 56
27 - 670 Łoniów

Telefon / FAX: (0-15) 866 - 91 - 25

NIP: 864 - 16 - 40 - 884

REGON: 291134628

E-mail: opsloniow@interia.pl

Strona: www.ops.loniow.pl

Kierownik: Jolanta Grudzień

Godziny urzędowania:

• poniedziałek: 7:30 - 15:30
• wtorek: 7:30 - 15:30
• środa: 7:30 - 15:30
• czwartek: 7:30 - 15:30
• piątek: 7:30 - 15:30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Łoniów utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej, na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr VIII/38/90
z dnia 9 marca 1990 r. sprawie powołania jednostki budżetowej- Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Zasady działania, organizacji oraz zadania i cele Ośrodka Pomocy Społecznej określa statut.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych z obszaru pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy. Wykonując zadania zlecone Ośrodek kieruje się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia na sesji Rady Gminy coroczne sprawozdanie
z działalności finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Łoniów udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji - od 1 maja 2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.).

Od 1 października 2008r Ośrodek wypłaca również świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn.zm).

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:45:47 | Data modyfikacji: 2021-07-20 14:16:43.
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie

Adres: Łoniów 104
27 - 670 Łoniów

Telefon / Fax: (0-15) 866 - 91 - 36

NIP:  864 - 11 - 10 - 703

REGON: 366071887

E-mail: cosip@loniow.pl

 

Dyrektor: Kierownik Ewa Kubik – tel. 15 866 90 10

 

Godziny urzędowania:

• poniedziałek: 7:30 - 15:30
• wtorek: 7:30 - 15:30
• środa: 7:30 - 15:30
• czwartek: 7:30 - 15:30
• piątek: 7:30 - 15:30
 

Zadania:
1. Podstawowym zadaniem Zespołu jest prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej placówek oświatowych tj. dwóch przedszkoli, pięciu szkól podstawowych i dwóch gimnazjów, w których zatrudnionych jest 140 nauczycieli i 40 pracowników obsługi.
2. Naliczanie oraz organizacja wypłaty wynagrodzeń, ewidencja wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek.
3. Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie sporządzania sprawozdań statystycznych z zrealizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń.
4. Współpracuje z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie planowania budżetu i finansowania realizowanych zadań.
5. Dokonywanie obowiązkowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
6. Opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli planów dochodów i wydatków budżetowych.
7. Prowadzenie obsługi scentralizowanych części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
8. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w obsługiwanych jednostkach.
9. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzania egzaminu na awans zawodowy nauczycieli.
10. Dokonuje rozliczeń inwentaryzacji w ustalonych czasookresach.
11. Nadzór nad realizacją dowozu uczniów.
12. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez uczniów gminy Łoniów.
13. Obsługiwanie Systemu Informacji Oświatowej.
14. Przyjmowanie, rozpatrywanie i przygotowywanie decyzji w sprawie pomocy materialnej dla uczniów gminy Łoniów.
15. Realizacja wypłat stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych.
16. Realizacja programu dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów „ Wyprawka szkolna”.
17. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie wniosków o płatność w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie dofinansowania oświaty.
18. Przygotowanie wniosków na zaliczki na dożywianie uczniów.
19. Rozliczanie kwitariuszy przychodowych oraz rozliczanie stołówek szkolnych.
20. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych w zakresie danych statystycznych (GUS, RIO)
21. Realizacja zadań oświatowych wychowawcy i opiekunów.
22. Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie prowadzi obsługę szkół i przedszkoli w ramach określonych planem finansowym wydatków nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:47:18 | Data modyfikacji: 2020-03-25 11:10:28.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łoniowie

Adres:

Łoniów 120

27 – 670 Łoniów

Telefon: 451 172 901

NIP: 864 – 19 – 62 – 524

REGON: 520859949

E-mail: sds@loniow.pl

www: https://loniow.naszsds.pl/

 

  • Godziny pracy:

• poniedziałek: 7:30 – 15:30
• wtorek: 7:30 – 15:30
• środa: 7:30 – 15:30
• czwartek: 7:30 – 15:30
• piątek: 7:30 – 15:30

 

Kierownik: Agnieszka Czarnecka

 

Od 01 lutego 2022 r Środowiskowy Dom Samopomocy  w Łoniowie już działa, placówka powstała w ramach projektu pn.” Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”. Liderem Projektu jest Powiat Sandomierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu natomiast partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach oraz Gmina Łoniów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy  mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminy, który teraz dostał drugie życie. Jest to pierwsza tego typu placówka w naszej gminie, świadcząca pomoc   mieszkańcom Gminy Łoniów, przeznaczona jest dla 19 uczestników,  którzy wskazują inne przewlekłe zaburzenia czynności psychiczne typu C.

Środowiskowy Dom Samopomocy  działa  pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.  Placówka we własnym zakresie dowozi uczestników na zajęcia, na których czeka wiele interesujących zajęć. Każdy z uczestników rozwija swoje zainteresowania i pasje.  W naszej placówce działa szereg pracowni w tym  kulinarna, plastyczna,  komputerowa, muzyczna, gimnastyczna, florystyczna. Wszystkie zajęcia które odbywają się w placówce mają charakter celowy, zorganizowane są w taki sposób, aby  w realizację zaangażowani byli wszyscy uczestnicy. Ważne jest też, aby każdy uczestnik brał udział w takich  zajęciach, zadaniach, które będzie mógł wykonać i wybrać samodzielnie. Takie podejście sprawa, że wszyscy czują się ważni i potrzebni. Poszczególne cykle tematyczne będą powracały, by pogłębić informacje, zwiększyć ich zakres, stopniowo rozszerzać umiejętności, doprowadzać do kształtowania kompetencji niezbędnych do poprawy zaradności życiowej i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej.  Ponadto w placówce oferujemy uczestnikom:

 - poradnictwo psychologiczne

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

-pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym;
uzgadnianie terminów wizyt lekarskich,

-poradnictwo socjalne;

-ciepły posiłek;

-systematyczne utrzymywanie kontaktu z rodziną uczestnika;

Uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łoniowie jest całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 451 172 901, lub siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy – Łoniów 120.

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:12:14.
Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:12:14
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP