loniow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów www.loniow.pl
Otwarty konkurs ofert strona główna 

Otwarty konkurs ofert
Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na
terenie Gminy Łoniów na 2018 rok” 


OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Łoniów
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Łoniów na 2018 rok”.


Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
- organizacje pozarządowe- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną , w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz.1817, z późn. zm.),
- osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1463 z późn.zm. ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców akcjonariuszy i pracowników.

I. Rodzaj zadania:
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach
sportowych.
I

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gmina Łoniów przeznaczy kwotę w wysokości 80 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Wspieranie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenie dla trenerów,
b) wypłaty delegacji sędziom,
c) przejazdy drużyn na mecze,
d) obsługa medyczna,
e) diety dla juniorów,
f) opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników,
g) pranie strojów sportowych,
h) prowadzenie księgowości,
i) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drużyny
j) zakup wody mineralnej i środków czystości dla zawodników niezbędnych przy realizacji
zadania,
k) opłaty licencyjne i regulaminowe,
l) nagrody rzeczowe typu dyplom, puchar,
m) uzupełnienie podręcznej apteczki,
n) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i
kosztów utrzymania boiska,
o) opłaty bankowe i pocztowe, materiały biurowe.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300 )
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według
obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4 .Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanej.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Gminą Łoniów , a podmiotem, którego oferta zostaje wybrana.

IV. Termin i warunki realizacji zadań:
Termin realizacji : marzec- grudzień 2018r.
Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„KONKURS OFERT-Nazwa Zadania” w Urzędzie Gminy Łoniów, pokój nr 25 lub drogą pocztową do dnia 22.02.2018r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

VI.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru oferty:
Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego,
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania
c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane
przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie
Wójt Gminy Łoniów. Od Decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji
nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
Wybór oferty nastąpi w dniu 01.03.2018r.

VII.Pozostałe informacje
1. Wkładu rzeczowego przewidzianego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego nie należy wyceniać i uwzględniać w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2018 rok.
2. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.
3. Warunkiem przekazania dotacji jest:
1) dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, jeśli dotyczy
2) dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu, jeśli dotyczy
3) dostarczenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów, jeśli dotyczy
4) dostarczenie wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji aktualnych informacji o podmiocie
4. Dokumenty o których mowa w części VII ust.3 pkt.1-4 niniejszego Ogłoszenia, należy dostarczyć bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną informacji o przyznanej dotacji

VIII. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.
W roku 2017 r. z budżetu gminy przekazano dotację na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 80 000 zł.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:20:26.
Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:20:26
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej - loniow.bip.gmina.pl