• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie
miejscowości Wnorów, Trzebiesławice, Łoniów
oraz Ruszcza Wieś gmina Łoniów

Łoniów 2023.02.09
Znak: ZP. 6733.8.2022.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm. ) zawiadamia że dnia 09.02.2023 została wydana decyzja Nr 2/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: ,, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie miejscowości Wnorów, Trzebiesławice, Łoniów oraz Ruszcza Wieś gmina Łoniów” na działkach o numerach ewidencyjnych Obręb 0025 Wnorów224, 636/2, 636/1, 213, 212/3, 212/1, 211, 210/2, 210/1, 209/2, 209/1, 208, 205/4, 205/3, 168 , 194, 191 , 232, 231, 230, 228/2, 228/1, 227, 226, 93/6, 96, 97, 98, 99/2, 99/4, 99/6, 100, 101/2, 103, 104/2, 104/3, 217/2, 217/3, 217/4, 218/6, 218/5, 91/6, 91/5, 88/1, 88/2, 87/3, 86, 85/2, 85/1, 82/1, 81/2, 81/1, 80, 79, 78, 77, 76, 75/2, 75/1, 74, 73, 50, 49/2, 49/1, 48/2, 48/3, 47/1, 46, 45/2, 45/1, 44, 43, 40, 27, 26/1, 26/3, 26/2, 25, 23/1, 20, 18/4, 18/3, 18/1, 17/1, 17/2, 1, 2, 5, 7, 16/6, 16/1, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 122, 121, 120/2, 120/1, 119/3, 119/2, 119/1, 118, 114/1, 114/2, 113/1, 113/2, 112, 108/3, 108/1, 107, 106, 105,109, 93/5, 93/2, 92, 135, 93/4, 246 Obręb 0018 Ruszcza Wieś 359/1, 217, 374, 215 Obręb 0024 Trzebiesławice 258 , 257/9, 252/3, 246, 243, 242, 268/1, 266, 267/3, 260/2, 260/1, 259 na wniosek Gminy Łoniów Łoniów 56 27-670 Łoniów reprezentowanej przez pełnomocnika: Pan Krystian Broda 28-136 Nowy Korczyn ul. Farna 6.

Strony postępowania, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją, w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu.

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-09 12:35:16.
Data wprowadzenia: 2023-02-09 12:35:16
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót