• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Trzebiesławice gmina
Łoniów

Łoniów 2023.01.25
Znak: ZP. 6733.9.2022.2023O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia że dnia 25.01.2023 została wydana decyzja Nr 1/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: obejmującej rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiesławice gmina Łoniów na działce o nr ewid.259, wszczętego na wniosek Gminy Łoniów Łoniów 56 27-670 Łoniów reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pan Krystian Brodę 28-136 Nowy Korczyn ul. Farna 6.Strony postępowania, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją, w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu.

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-27 09:08:53 | Data modyfikacji: 2023-01-27 09:09:56.
Data wprowadzenia: 2023-01-27 09:08:53
Data modyfikacji: 2023-01-27 09:09:56
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót