• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów
oraz strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko

Łoniów, dnia 9.12.2022r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁONIÓWo przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łoniów uchwały Nr XLI/242/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.
Przedmiotem zmiany Studium będą zagadnienia, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zmianą Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów obejmuje się obszary zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56 w terminie do 16 stycznia 2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnioski oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium. Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: loniow@loniow.pl w terminie 16 stycznia 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łoniów.

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łoniowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.loniow.pl

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:33:53.
Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:33:53
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót