• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 gminy Łoniów "Piaseczno-1" oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko

Łoniów, dnia 9.12.2022r.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁONIÓWo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów "Piaseczno-1"  oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łoniów uchwały Nr XLI/244/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów "Piaseczno-1".

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56 w terminie do 16 stycznia 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: loniow@loniow.pl w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łoniów.


Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łoniowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.loniow.pl

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:31:44.
Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:31:44
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót